Provinciaal Platform Diversiteit

Het PPD streeft naar een samenleving waarin mensen uit diverse culturen, met diverse religies en talen met elkaar in harmonie samen leven. Het PPD wil nadruk leggen op gelijkwaardigheid, geen discriminatie, veiligheid, respect, welvaart en het ‘thuis’ gevoel voor iedereen. Daarnaast bieden wij met onze site maatschappelijke instellingen en lokale zelforganisaties de mogelijkheid om Limburgse burgers op de hoogte te brengen van hun activiteiten.

Uitgaande van de kracht van diversiteit streeft het PPD naar een betere maatschappelijke integratie (emancipatie en participatie) door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het beleid.

De doelstelling van het Provinciaal Platform voor Diversiteit is statutair vastgesteld en is als volgt omschreven:
“Het bevorderen van de emancipatie, participatie en integratie van allochtonen in Limburg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”
Het PPD tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het bestuderen van beleid dat op provinciaal niveau ontwikkeld wordt;
  • het gevraagd en ongevraagd leveren van commentaar, voorstellen of suggesties en het uitbrengen van adviezen gericht tot de beleidsmakers op provinciaal niveau.
Website
Comments are closed.